Velkommen til Raselaget for steigarsau

Årets nykommer som seminvær 2016 201575148 SKJENAUSTJO etter MAGNUM født hos Fred Hansen i Steigen.

Innkalling til Årsmøtet 2017

18. feb, 2017
Årsmøte 2017
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RASELAGET FOR STEIGARSAU 4. MARS 2017
Sted og klokkeslett: Fauske hotell, Fauske
Vi begynner med lunsj kl 12, medlemsmøte kl 13 og selve årsmøte kl 16.00.

Saksliste:
1. Valg av møteleder og sekretær
2. Valg av to til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling, fullmakter og sakliste
4. Årsmelding
5.Regnskap
6.Valg
7.Arbeisplan
8. Vedta overordna avlsmål
9. Fastsette kontingent
10. Innkomne saker. Disse må sendes inn til leder snarest!

.
Har du behov for overnatting, ta direkte kontakt med Fauske hotell tlf. 75 60 20 00. Vil du delta på lunsjen og middagen om kvelden, send sms innen 28. febr til Berit N (958 79784) eller epost beriniko@online.no. Hvis årsmøtet bifaller, blir laget å spandere middagen!
Da håper vi på stort oppmøte!

Styret
18. feb, 2017
Innsendte saker
INNKOMNE SAKER 2017
1) Skal Raselaget for Steigarsau dekke bespisning i forbindelse med årsmøtet?
Forslag til vedtak: Laget har så langt ikke andre medlemsaktiviteter enn årsmøtet og
medlemsmøte samme dag. Økonomien i laget gir rom for å dekke bespisning på årsmøter.
Dette vedtaket kan tas opp til ny vurdering dersom økonomien i laget tilsier noe annet.
2) Dekking av reisekostnader til styremedlemmer i forbindelse med reiser til styre og
årsmøter.
Styremøtene gjennom året har så langt vært avholdt som telefonmøter, og belaster
dermed ikke laget økonomisk. Denne møteformen har fungert godt. Medlemmer i styret er
spredt fra Troms til Son, og selv om en forsøker å legge årsmøtet "i midten" blir det
kostnader forbundet med reising til årsmøtet. I andre lag og organisasjoner er det alminnelig
praksis at styremedlemmers utgifter til reiser i forbindelse med styre- og årsmøter dekkes.
Forslag til vedtak: Raselaget for Steigarsau dekker faktiske reisekostnader til styrets
medlemmer etter reiseregning med kopi av kvittering for billetter m.v. For bruk av egen bil
dekkes kjøring med en km sats på kr ...... pr km.
3) Æresmedlemsskap
Noen personer "der ute" gjør/har gjort en stor uegennyttig innsats fot rasen. Kan en måte
å berømme denne innsatsen være å tildele "æresmedlemsskap"
Forslag til vedtak: Årsmøtet kan fatte vedtak om æresmedlemskap. Forslag til kandidater
med begrunnelse stilles til styret i god tid før årsmøtene.

Tid for Kåring av værlam

Regelverk for kåring av steigarsau 2016

ANG KÅRING AV VÆRLAM 2016
Nye/oppdaterte kåringsregler for kåring av værlam. Anbefaler at dere setter dere godt inn i regelverk før påmelding og kåringsdag. Se spesielt "Reglar for kåring av værlam" §6 Kåring på dispensasjon, 1. og 3. pkt., og les Regelverk for kåring av steigarsau 2016. Det er ei innskjerping i kravet om 7/8 raseereinhet.  Det er i år ikke krav til låst rasekode.

Det er viktig at det blir kåra steigarlam fra mange ulike "linjer" og fra besetninger i store deler av landet slik at det er tilstrekkelig mange kåralam til å dekke etterspørsel, og for å unngå innavl.

Ved å åpne linken dere finner under menyen på venstre side "kåringsregler" finner dere oppdaterte kåringsregler. Se ellers NSG sin side for både generelle kåringsregler og regelverk for kåring av steigar 2016.

 

Årsmelding 2015 med overordna avlsmål

  

Årsmelding 2015.  

Styret sitt arbeid for 2015, startet med å melde inn værer til semin, etter forslag fra rasegodkjenningsgruppa: 2014 Aunerygg og 2014 Steigeir. Begge værene gikk inn i semin, men Aunerygg hadde merknad om svarte flekker med svarte hår i fellen.   

Det har vært holdt 3 styremøter over telefon. Det viktigste var kanskje den 20. april der vi la grunnen for styrets og rasegodkjenningsgruppa sitt videre arbeide:  

  

Styrets konkretisering av mål i forhold til “Overordna avlsmål”  vedtatt på årsmøtet 2015.   

1. Arbeidet i raselaget skal ivareta rasebeskrivelsen gjennom de fastlagte rasekriteriene.  Tiltak for å nå målet:   

a) Legge rasekriteriene og  kåringsreglene ut på heimesida, og minne om dette, særlig om     høsten ved utvalg av dyr.   

   

2. For å forebygge innavl må vi få mange flere medlemmer med mange dyr.   

Tiltak for å nå målet:   

 1. Rasegodkjenningsgruppa  må ​ besøke alle bestningene minst en gang.   

 1. Rasegodkjenningsgruppa   må skaffe seg oversikt over avlmaterialet i den enkelte   

    besetning (f.eks. avlslinjer).  

 1. Rasegodkj. gruppa må lage oversikt over rasegodkjentedyr i besetningene.   

 1. Rasegodkj. gruppa må lage oversikt over kårede værlam om høsten.   

 1. Styret må lage oversikt over dyr til salgs.   

 1. Kitty fårlaget heimeside for å gi info og kommunikasjon med medlemmene.   

 1. NSG/Genress. senteret lager oversikt over tilgjengelige seminværer, som Kitty legger ut.   

 1. Rasegodkj. gruppa skal planlegge bruken av sæddosene hver høst i samarbeid med   

    medlemmene og genressurssenteret.   

 1.  Raselaget skal stimulere til værbytte mellom besetninger.   

 1.  Raselaget skal i januar foreslå værer til semin, minst 1 pr. år.   

 1. Seminkravene må gjøres kjent for medlemmene på heimesida og spesielt for de som      leverer værlammene.  

    

3. Det skal også holde fokus på at steigarsauen skal være lønnsom.   

 1. Dyr med en eller flere skavanker må ikke settes i avl.   

 1. Hver besetning må finne sitt nivå, f.eks fruktbarhet.   

 1. Egenskaper som kan gi f.eks. arbeidsbesparelse skal også verdsettes.    

  

Styremøte (telefon) 22.april 2015.   

Konrad   

  

  

  

  

  

  

Rasegodkjenningsguppa sitt arbeid har dette året bestått av 3 lange reiser med besetningsbesøk og en god del telefonmøter, men også mye “heimearbeid” i forbindelse med rasegodkjenning, seminvær valg, fordeling av doser etter gamle værer, kontakt med medlemmer, forberedelser til møter og skaffe oss oversikt.  

  

Prosjekt rasegodkjenning er et opplegg i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland ogGenressurssenteret og NSG. Samarbeidet går i stor grad ut på å ivareta planen og målene som er beskrevet i “Styrets arbeid i 2015”. Våre mål i dette konkrete er:  

 1. I løpet av 2015 skal laget ha minst 10 besetninger med tilsammen 150 rasegodkjente dyr.  

 1. Hvert år skal minst en steigarvær settes inn i semin.  

 1. Hvert år skal det på årsmøtet legges fram en rapport om status for arbeidet i forhold til tiltaksplanen.  

 1. På lang sikt skal vi få 2000 vinterfora dyr rasegodkjent som steigar.  

  

  

Kåringsdager:  

Kåringa i høst gikk godt i forhold til i fjor. Det var litt utsettelser og litt endring i kåringssteder, men det var en god kommunikasjon mellom utstillere og dommere. Vi hadde kommunikasjon med Simonsen, som presiserte at det var dommerenes ansvar å sette seg inn i kåringsreglene. Fra raselaget sin side må vi ta inn over oss at vi må sette oss grundigere inn i de reglene vi selv har vært med å lage.  

På heimesida la vi ut orienteringer om kåringsregler og rasekriterer. Men det viste seg at vi alle glemte reglene om poengsetting på rasepreg, der kvit nese ikke nødvendigvis kaster ut væren, men f.eks trekkes minst 0,5 poeng. Totalt ble det kåret 15 værlam, hvorav 13 i Nordland. I 2014 ble det i på landsbasis kåret 3 værer og i 2013 ingen. At det ble mange kåringer i høst, gjorde at nesten alle besetningene hadde egne steigarværer, hvilket gjør at vi til våren får betydelig mange flere steigarlam.  

  

Semin:  

I høst hadde vi 4 seminværer i seminkatalogen. Det var ny rekord for steigarrasen. I tillegg hadde raseforeninga i tilbud på sæd etter de gamle seminværene. Styret meldte inn ønske på hvilke værer vi ville ha og hvike bestninger som skulle ha dosene. Alle ønskene våre ble innfridd. Tilsammen fikk vi 13 doser. Tilslaget i paringa kunne vært bedre, men det blir spennende å se det endelige resultatet til våren.  

I høst ble det solgt 32 doser etter Aunerygg og 20 doser etter Steigeir. Totalt ble det i høst solgt 99 doser.   

  

Samarbeidet med NSG og Genressurssenteret fungerer greit. Vi blir hørt i det meste viønsker, selv om vi godt noen ganger måtte argumentere grundig.   

  

Internettsida har Kitty tatt seg av, og hun vil orientere medlemsmøtet før årsmøtet. Medlemsmøter har det vært lite av. De som har vært til nå har vært samme dag som årsmøtet. Alle er vel innforstått med at det kanskje må være slik, i og med at det er så stor geografisk spredning. Styret har brukt telefonen i større grad som medlemskontakt. Godkjenningsgruppa får jo en god kommunikasjon og innsikt i besetningen gjennom godkjenningsbesøkene. Disse besøkene vil fortsette i noenlunde samme grad. Heimesida kan nok bli bruktmer  av oss alle.   

Hvis det er noen som har et godt forslag på hvordan vi kan få det til flere medlemsmøter, er vi mottakelig for å prøve det.  

  

Regnskap/økonomi blir lagt fram på årsmøtet. Men de største utgiftene går til reiser for godkjenningsgruppa og dekningen av dette kommer først og fremst fra Genressurssenteret og Fylkesmannen.  

  

I forhold til oppsatte mål og tiltaksplanen har vi dette året gjort følgende:  

Lagt ut rasekriterier og kåringsregler på heimesida.  

I kontakt med Simonsen, ansvarlig for kåringer i Nord Norge, har vi erfart at vi som raselag må presse på for å informere både sauebønder og dommere om hvordan reglene skal praktiseres. Vi har gjort det så langt, og vi må fortsette, særlig omkring kåring.  

Rasegodkjenningsgruppa har i 2015 vært innom 14 besetninger, fra Troms til Rogaland. I disse besetningene er det nå rasegodkjent 150 dyr. Da vi begynte var det ca 20 godkjente dyr.  

Rasegodkjenningsgruppe har jobbet mye med å se på den enkelte besetnings avlsmateriale, både i forbindelse med rasegodkjenning, hvem som har behov for sæd etter gamle værer, vurdering av forslag til inntak av seminvær og de mange gjennomgangene av stamtavler. Vi er så heldige at vi har to personer i godkjenningsgruppa som har veldig god innsikt i stamtavlene ril de gamle seminværene.  

Rasegodkjenningsgruppa har laget seg oversikt over alle rasegodkente dyr besetningene!  

Gruppa har god oversikt over kåra værlam høsten 2015.  

Så langt har det ikke vært aktuelt med kjøp og salg av dyr.   

Til høsten må vi legge til rette for, at de som skal kjøpe eller selge dyr, må  finne hverandre. I  

den sammenheng må vi huske på at det er forbudt å flytte sau mellom fylkene, og at det ikke er lov å flytte hodyr av sau mellom besetninger.   

Kitty har oppgradert FB sida slik at det nå skal være muligheter for kommunikasjon mellom medlemmene. Henvisning til seminkatalogen er gitt på FB.  

Rasegodkj. gruppa og styret har planlagt bruken av sæd etter de gamle seminværene, i  

samarbeid med medlemmene og genressurssenteret.  

Raselaget har tilbydd vær i et tilfelle, men ingen har hatt behov for dette tilbudet.  

Raselaget har vurdert hvilke værer som skal foresås til semin, men fristen for innmelding er satt til 1. mars. Styret kommer med forslag til medlemsmøtet den 20, februar.  

Så langt har styret registrert at medlemmene har fokus på  at steigarsauen også skal være lønnsom.  

  

For styret 10, februar 2016  

Konrad Fagereng  

Leder  

 

                                         

Her følger en liten rapport fra rasegodkjenningsgruppa 2015:

 

  

 

  

 

  

 

 

  

1. Prosjektets tittel og rapporteringsperiode  

Tittel:   

1. Rasegodkjenning av sau   

Periode: 2015   

  

  

 1. Raselag  

 ​Steigarsau    

        3. Status i prosjektet  

  

Antall rasegodkjente dyr så langt: 159  

 

Hvorav antall vinterfôra søyer: 122  

 

Antall besetninger med rasegodkjente individer:13  

 

Antall besetninger og dyr som venter på å bli vurdert: 14 til 20 besetninger og 400 dyr om 2 år?  

 Kun to av besetningene som ikke har hatt besøk. Men mesteparten av årets lam er ikke rasegodkjent.   

 

 

 

4. Antall vinterfôra søyer  

  

Anslå antall vinterfôra søyer rasen har (rasegodkjente/ forventa rasegodkjente):   Vi har nå kanskje 150 forventa rasegodkjente søyer 1. januar 2016.  

 

                                                                                          

5. Regnskapsoversikt  

  

Forbruk av midler i prosjektet i 2015 kr:26637,­  

Dette er midler brukt til rasegodkjenning (Reiser og overnatting)   

  

  

  

 

  

 

  

 

6. Kommentarer  

Vi har  medlemmer i fylkene Troms, Nordland, Sørtrøndelag, Møre og Romsdal og Rogaland.   

Det vil si store avstander (opp til 200 mil pr. person 1 vei) der det kreves reiseutgifter og overnatting.Men vi har vært heldige med å få billige eller helt gratis overnattinger. Vi kan ikke regne med at vi kangjøre neste runde så rimelig.   

Vi ønsker å besøke alle besetningene minst en gang til, i løpet av 2016/2017. Vi regner også medat det kan bli noen nye medlemmer til som må besøkes.  

Vi har 16 besetninger som er med, hvorav 3 ikke har rasegodkjente dyr enda.  

Vi er kommet så langt nå at det kun er en besetning som ikke har egen vær, mens vi i fjor hadde stormangel på egne værer, samtidig som vi har store avstander mellom besetningene. Nå har vi 2 værer igjennomsnitt, så vi har kommet over ei viktig knipe. Det blir mye mere  lam til våren!   

  

  

  

 

 

Konrad Fagereng  

 

Leder i raselaget.  

 

  

 

Son 15.12.2015   

 

    

 

 

 

 

201475016 født hos Fred Hansen, Steigen. Eier Lena Sande, foto Nina Henriksen. -sept 2015

Semin 2015

20. okt, 2015
Bestilling av sæd fra seminværene
Håper alle er klar over at i morgen fredag den 16., starter salget av sæd fra seminværene.
Vi har nå fått to nye seminværer:
201404097 Aunerugg
201441905 Steigeir

Disse kommer i tillegg til de to vi hadde i fjor:
201000242 Flatsetgubben
201303020 Falk Valsø

Seminkatalogen finner dere på nsg.no
18. sep, 2015
Semin fra gammelværer
Kåringer og seminsesong nærmer seg.


Vi har fått ei melding fra Anna Rehnberg om interesse for bruk av sæd etter de gamle seminværene:

“Dersom laget har planer/ønsker om å bruke sæd fra noen av de gamle seminværene trenger vi beskjed om:

· Hvilken vær skal det tas doser fra

· Hvem som skal ha dosene

· Antall doser

Siste frist for å melde fra om dette til meg er mandag 28. september.”


Dette vil si at raselaget må få beskjed dersom det er noen som har søyer de mener kan være aktuelle for å få inseminert med gamle steigarværer. Eventuell interesse fra medlemmene må være raselaget i hende innen 23. september.


Vanlig sæd som står i katalogen til salg er det frist å bestille 14 dager før seminstart (se Værkatalogen i NSG)


Vi håper at det er mange som får mulighet til å kåre værlam i høst.

Kravene for å få kåret værlam er:

Være innført i Sauekontrollen

Ha rasekode 5 steigarsau

Ha kjent far og mor i Sauekontrollen, begge med rasekode 5


Far til lammet skal være kåret. Er far ukåra, kan lammet kåres på dispensasjon hvis rasepreget er typisk.

Skjema for kåring må være utfylt og sendt inn på forhånd.

Eier av lammet må være medlem i NSG.


Reglene for kåring finner du på nsg. noKonrad Fagereng

Leder for Raselaget for Steigarsau.
tlf 99274940

Orientering fra Rasegodkjenningsgruppa

Orientering fra Rasegodkjenningsgruppa for Steigarsau.

 

Styret i Steigarlaget har nettopp hatt styremøte blant annet, for å vedta “Plan for arbeidet i

rasegodkjenningsgruppa”. Med bakgrunn i denne planen vil Rasegodkjenningsgruppa

starte sitt arbeid snarest mulig.

Hovedoppgaven er å rasegodkjenne det enkelte dyret og til sist hele

besetninger.Godkjenninga skjer på grunnlag av stamtavle og fenotype (dyrets utseende).

Det krever at gruppa må besøke de besetningene som melder inn dyr til godkjenning.

Enda vet vi ikke hvor stor interessen blir, men vi vil prioritere de som er medlemmer i

Raseforeninga og i Sauekontrollen. Vi er interessert i å komme i kontakt med ikkemedlemmer

med sikte på et framtidig medlemskap.

Vi startet registreringen nå og vil sette opp en besøksplan så snart vi har noenlunde

oversikt over medlemmer og geografisk spredning.

De som er interessert i besøk kan henvende seg til medlemmene i

Rasegodkjenningsgruppa:

Fred Hansen, 75776118 eller 97001428, <

fredha@live.no>

Øysten Joakimsen 95757812

Konrad Fagereng 99274940

konradidar@gmail.com

Det må gis opplysninger om størrelse på besetninga, stamtavle på det enkelte dyr,

avlsopplegg, hvor dyrene kommer fra og raserenhet.

Vi er interessert i å snakke med flest mulig av dere for å få god oversikt over de forskjellige

besetningene.

Rasegodkjenningsgruppa vil ha løpende kontakt med Genresurssenteret om tilgjengelige

sæddoser, og gi forslag om bruken av sæddoser fra de gamle værene og foreslå inntak av

seminværer. Vi vil også være behjelpelig med kontakter for eventuelt kjøp og salg av livdyr.

Når det gjelder flytting mellom regioner må saueholder selv ta kontakt med nærmeste

Mattilsyn.

Hilsen for Rasegodkjenningsgruppa 21.09.14.

Konrad Fagereng

Leder.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Janicke Lekang | Svar 22.07.2018 20:38

Har prøvd å komme i kontakt med raselaget for å finne ut om det er mulig å få kjøptull, og om det er noen besetninger i Salten. Får ikke svar. Litt kjipt 😔

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.05 | 21:19

Hei Kristin. Nærmeste steigarbesetning som er medlem blir kanskje Oppdal. Send gjerne en messenger for videre dialog.
Mvh Kitty Vassdal

...
28.04 | 16:17

Hei!
Er det nokon i nærheten av Hallingdal som har Steigarsau, og som eg kunne få lov og komme til og ta bilder av sauene?
Mvh Kristin Åsarmoen Rygg

...
17.09 | 19:02

Hei.
Kan du send meg en messenger for videre kommunikasjon?

Mvh Kitty Vassdal

...
20.07 | 21:44

Hei.
Heimkommuna min har nettopp blitt ein del av Møre og Romsdal.
Er det besetningar med Steigar der? Er interessert i å kjøpe livdyr.

Mvh Rune

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE