vedtekter for Raselag for Steigarsau

VEDTEKTER

RASELAGET FOR STEIGARSAU

 

§1. LAGET

Lagets navn er «Raselaget for Steigarsau».

 

§2. FORMÅL

Laget har som formål å ta vare på og å utvikle Steigarsauen med de naturlige egenskaper, samtidig som den skal tilfredstille kravene til en robust og lønnsom sau. Laget har også til formål å bedre rammevilkåra for denne sauen.

 

§3. OVERORDNA AVLSMÅL

Overordna avlsmål skal vedtas på årsmøtet.

 

§4. ORGANISASJONSFORM

Laget er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Laget kan ikke ta økonomisk risiko. Laget skal samarbeide med Norsk Genressurssenter og  Norsk Sau og Geit (NSG) om avl og økonomi.

 

§5. MEDLEMSKAP

Laget er åpent for alle som har interesse for Steigarsau. Medlemskapet er personlig og knyttet til betalt medlemskontigent fastsatt av årsmøtet. Laget kan ha medlemmer fra hele landet.

 

§6. ARBEIDSÅRET

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret.

 

§7. ÅRSMØTET

1.Innkalling

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Årsmøtet skal holdes senest en måned før årsmøte i NSG. Bare medlemmer har rett til å delta aktivt på årsmøtet med tale- og stemmerett. Et medlem kan la seg representere med skriftlig fullmakt fra et annet medlem.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal

behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i sakslista.

 

2.Krav til vedtak

De enkelte vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall blant de fremmøtte.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Valg skal gjøres skriftlig vis noen frammøtte krever det. Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer ikke regnet med. Likt stemmetall  ellers har møtelederen dobbeltstemme.

 

Årsmøtet er vedtaksført når det er kallet inn på lovlig måte.

 

3.Årsmøtet skal:

¤ Velge møteleder.

¤ Velge sekretær.

¤ Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste.

¤ Velge to personer  som sammen med leder skal underskrive protokollen.

¤ Behandle styret sin årsmelding og revidert regnskap, arbeidsplan og budsjettforslag.

¤ Vedta eventuelle overordna avlsmål.

¤ Velge leder for et år på fritt grunnlag.

¤ Velge en eller to styremedlemmer for to år og tre vararepresentanter for et år i                                                                       nummerorden.

¤ Velge en revisor med en vararepresentant for et år.

¤ Utnevne valgkomitè på tre medlemmer (rullering)

¤ Fastsette medlemskontingent.

¤ Fastsette eventuellt  godtgjørelse for tillitsvalgte.

¤ Behandle innkomne saker og andre saker som er i innkallingen.

 

§8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Frist og fremgangsmåte for innkalling er den samme som for vanlig årsmøte. Sakslisten skal følge innkallingen. Det kan bare gjøres vedtak i de sakene som er nevnt i sakslista.

Det skal føres protokoll for møtet. Protokollen skal underskrives av leder og to personer valgt på møtet.

 

§9. STYRET

1.Sammensetting

Laget blir ledet av et styre på 3 eller flere medlemmer. Styret er vedtaksført når minst 2 medlemmer deltar. Når bare to styremedlemmer deltar, må vedtak være enstemming. Styremøte skal holdes så ofte leder finner det nødvendig eller når minst to av styremedlemmene krever det.                                      Utenom leder konstituerer styret seg selv. Kasserer kan velges utenom styret.

2.Etter retningslinjer  fra årsmøtet skal styret:

¤ Arrangere årsmøte, legge fram årsmelding, revidert regnskap og forslag til budsjett og           arbeidsplaner.

¤ Arbeide for at sauekontroll på sikt skal bli tatt i bruk.

¤ Lede arbeidet i samsvar med formålet og vedtatte budsjett.

¤ Inngå avtaler med Genressurssenteret og NSG om økonomisk, praktisk og faglig samarbeid.

¤ I lag med NSG sørge for opplæring av kåringsdommere

¤ Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret.

 

3.Protokoll

Det skal føres møteprotokoll for styremøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for medlemmene.

 

§10. OFFENTLIG REGISTER

Leder i laget har ansvar for, og fullmakt til, å melde laget inn i aktuelle og lovpålagte offentlige register.

 

§11. OPPLØSNING

Oppløsning av laget kan bare skje ved at to årsmøter etter hverandre gjør slikt vedtak med ¾ flertall.

Dersom laget oppløses skal eventuelt økonomiske midler overføres til Norsk Genressurssenter.

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.05 | 21:19

Hei Kristin. Nærmeste steigarbesetning som er medlem blir kanskje Oppdal. Send gjerne en messenger for videre dialog.
Mvh Kitty Vassdal

...
28.04 | 16:17

Hei!
Er det nokon i nærheten av Hallingdal som har Steigarsau, og som eg kunne få lov og komme til og ta bilder av sauene?
Mvh Kristin Åsarmoen Rygg

...
17.09 | 19:02

Hei.
Kan du send meg en messenger for videre kommunikasjon?

Mvh Kitty Vassdal

...
20.07 | 21:44

Hei.
Heimkommuna min har nettopp blitt ein del av Møre og Romsdal.
Er det besetningar med Steigar der? Er interessert i å kjøpe livdyr.

Mvh Rune

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE